Soalan Lazim Hal Berkaitan Wasiat

soalan lazim
FAQs
1. Saya difahamkan bahawa undang-undang pewarisan Islam iaitu Faraid telah menetapkan bahagian-bahagian yang patut di perolehi oleh waris-waris simati. Kenapa saya perlu membazirkan masa dan wang untuk menulis Wasiat? 
 
Pembahagian Faraid adalah untuk waris-waris, sedangkan wasiat membenarkan pembahagian 1/3 daripada harta pusaka kepada bukan waris yang memerlukan.
 
Wasiat memberi peluang kepada orang Islam untuk terus mendapat pahala selepas mati kerana mewasiatkan hartanya untuk tujuan kebajikan atau agama Islam. Di samping itu Pewasiat boleh melantik Wasi untuk mentadbir harta pusaka dan penjaga harta anak dibawah umur.
 
2. Adakah Islam mengalakkan menulis Wasiat?
 
Islam menggalakkan menulis Wasiat. Diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar R.A “Adalah tidak dibenarkan mana-mana orang Islam yang mempunyai sesuatu diwasiatkan untuk tinggal dua malam tanpa memiliki Wasiat terakhir dan disimpan dengannya.”
 
3. Islam menggalakkan menulis Wasiat, adalah lebih mudah untuk saya meniru contoh yang telah sedia ada, contohnya di bawah Enakmen Wasiat Selangor 1999.
 
Contoh Wasiat yang disediakan adalah Wasiat yang biasa sahaja, sedangkan as-Salihin menyediakan Wasiat yang lengkap yang dibuat berdasarkan keperluan, keadaan dan lain-lain perkhidmatan yang diperlukan oleh benefisiari yang masih hidup bagi mengelakkan sebarang konflik dan ketidak tentuan berlaku selepas kematian anda.
 
4. Saya masih bujang dan tidak mempunyai waris yang rapat. Kenapa perlu saya menulis Wasiat?
 
Jika anda tidak menulis Wasiat dan anda tidak mempunyai waris yang boleh mewarisi, kesemua harta akan diberi kepada Baitul Mal. Anda boleh memberi harta anda kepada orang-orang tertentu melalui Wasiat sebanyak 1/3 daripada jumlah harta dan baki harta akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kedua-dua pihak akan mendapat bahagian.
 
5. Tanggungan saya adalah lebih banyak daripada aset saya. Bolehkah saya menulis Wasiat?
 
Anda boleh menulis Wasiat. Akan tetapi tanggungan anda akan diselesaikan dahulu sebelum pembahagian ke atas baki aset boleh dibuat kepada benefisiari.
 
6. Saya mempunyai anak-anak yang masih kecil dan saya telah mengasingkan beberapa harta untuk kepentingan mereka? Bolehkah as-Salihin bertindak sebagai penjaga bagi harta anak-anak saya?
 
Ya boleh, sekiranya as-Salihin dilantik sebagai Penjaga bagi harta anak-anak anda.
 
7. Bolehkah saya melantik as-Salihin sebagai penjaga yang sah bagi anak-anak saya?
 
Anda boleh melantik as-Salihin sebagai penjaga yang sah, tetapi bagi harta anak-anak anda dan bukannya penjaga bagi diri kanak-kanak tersebut. Penjaga bagi diri mestilah dilantik mengikut peruntukan undang-undang.
 
8. Bolehkah as-Salihin bertindak sebagai Penjaga kepada anak-anak yang masih kecil?
 
as-Salihin tidak boleh menjadi hadinah. Hak hadinah ke atas anak-anak yang masih kecil diberi keutamaan kepada saudara-saudara perempuan terdekat.
 
9. Saya telah menganut agama Islam dan ibu-bapa masih beragama Buddha. Saya faham bahawa ibu-bapa saya mempunyai bahagian yang telah ditetapkan apabila saya meninggal dunia. Adakah begitu?
 
Hanya orang Islam boleh mewarisi daripada orang Islam. Oleh kerana ibubapa anda bukan Islam mereka tidak boleh mewarisi daripada anda.
 
10. Bolehkah saya berwasiat kepada ibubapa dan saudara yang bukan beragama Islam?
 
Ya
 
11. Bolehkah saya menerima pemberian melalui Wasiat daripada saudara atau kawan bukan Islam?
 
Boleh
 
12. Bolehkah saya mewarisi daripada saudara bukan Islam (jika tiada Wasiat)?
 
Tidak
 
13. Saya adalah seorang anak angkat. Bolehkah saya mewarisi daripada ibubapa angkat saya?
 
Tidak
 
14. Bolehkah saya menerima Wasiat ibubapa angkat saya?
Boleh
 
15. Saya adalah anak luar nikah. Bolehkah saya mewarisi daripada ibubapa sebenar saya (yang tidak berkahwin)?
 
Anda hanya boleh mewarisi daripada ibu sahaja.
 
16. Sebagai ibu-bapa yang bersekedudukan, bolehkan mereka mewarisi harta saya?
 
Hanya ibu sahaja(dan bukan bapa) boleh mewarisi harta anda.
 
17. Saya telah menceraikan isteri saya. Bolehkah bekas isteri saya menuntut hak terhadap harta saya apabila saya mati?
 
Bekas isteri anda tidak boleh menuntut harta pusaka anda kerana apabila telah bercerai, bekas isteri bukanlah dianggap sebagai waris yang layak lagi. Tetapi bagi isteri yang diceraikan, apabila suami telah menceraikan isteri dan suami mati ketika di dalam masa iddah, isteri masih dianggap sebagai waris yang layak dan boleh mewarisi harta anda.
 
18. Di dalam Islam, adakah saya bebas untuk mewasiatkan semua harta saya?
 
Menurut Undang-undang Islam, seorang Islam mempunyai kebebasan untuk mewasiatkan hanya 1/3 daripada keseluruhan hartanya.
 
19. Berapa banyak saya boleh berwasiat kepada ahli-ahli keluarga terdekat?
 
Menurut Mazhab Shafie, seorang Islam tidak boleh mewasiatkan hartanya kepada waris kecuali semua waris memberi persetujuan selepas kematian pewasiat. Di dalam kes anda, anda boleh mewasiatkan lebih daripada 1/3 kepada keluarga terdekat jika semua waris bersetuju.
 
Tetapi di bawah undang-undang Selangor, Seksyen 26(2) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, orang Islam dibolehkan berwasiat sebanyak satu pertiga daripada keseluruhan aset kepada waris-warisnya walaupun tanpa persetujuaan waris-waris yang lain.
 
20. Siapakah di antara saudara saya yang tidak boleh terkecuali daripada mewarisi harta saya?
 
Dengan syarat mereka adalah orang Islam, bapa anda (ke atas), suami/isteri anda dan anak-anak anda tidak terkecuali daripada mewarisi harta anda.
 
21. Berapa banyak saya boleh berwasiat kepada rakan-rakan saya?
 
Anda boleh berwasiat hanya 1/3 daripada semua harta anda kepada rakan anda. Jika anda mewasiatkan lebih daripada 1/3, Wasiat yang melebihi daripada 1/3 tidak sah kecuali mendapat persetujuan semua waris selepas kematian pewasiat.
 
22. Saya mempunyai sebidang Tanah Rizab Melayu dan ia melebihi 1/3 daripada semua harta saya. Bolehkah saya mewasiatkan tanah tersebut kepada rakan saya, Ali Chong Abdullah, seorang mualaf?
 
Anda harus memahami bahawa dengan memeluk Islam rakan anda itu tetap berbangsa cina dan dia tidak boleh menjadi orang Melayu. Tanah Rizab Melayu hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu, adalah dinasihati agar anda tidak mewasiatkan tanah tersebut kepada rakan anda yang berbangsa cina.
 
23. Apakah benda yang tidak boleh saya Wasiatkan?
 
Benda yang dianggap haram menurut Islam seperti alkohol, babi tidak boleh menjadi harta yang diwasiatkan. Pemberian kepada tempat-tempat peribadatan agama selain Islam tidak boleh melalui Wasiat. Tidak dibenarkan juga seseorang mewasiatkan senjata dan patung-patung sembahyang kepada orang bukan Islam.
 
24. Saya telah membuat Wasiat ketika saya bujang, jika saya tidak membuat Wasiat yang baru selepas berkahwin, masih sahkah Wasiat tersebut
 
Di dalam Islam, Wasiat tidak terbatal melalui perkahwinan atau perceraian. Wasiat yang anda buat sebelum berkahwin kekal sah kecuali saya membatalkannya dengan membuat Wasiat baru.
 
25. Saya telah menamakan isteri saya sebagai penama di dalam borang EPF. Bolehkah isteri saya mendapat kesemua wang daripada akaun EPF saya apabila saya meninggal kelak?
 
Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, penama bagi skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Wang Simpanan Pejabat Pos, Wang Simpanan di bank dan Simpanan Kesatuan Kerjasama adalah merupakan orang yang melaksanakan Wasiat simati iaitu sebagai pemegang amanah. Penama tersebut tidak boleh mewarisi kesemua harta tersebut tetapi dia mestilah membahagikan harta tersebut mengikut Faraid.
 
26. Saya belum berkahwin ketika membeli polisi insurans dimana saya menamakan kakak saya sebagai benefisiari. Oleh kerana saya telah berkahwin adakah kakak saya boleh mewarisi polisi insurans saya apabila saya meninggal dunia?
 
Di dalam Islam, harta simati hanya boleh diwarisi selepas kematiannya dan dibahagikan mengikut Faraid. Kedudukan kakak anda hanyalah sebagai pemegang amanah (dan bukan sebagai benefisiari) dan beliau berkewajipan untuk membahagikan harta tersebut kepada waris-waris yang layak menurut Faraid (sila lihat soalan 25).
 
27. Adakah seorang individu tidak layak untuk dilantik sebagai wasi bagi Wasiat saya, kerana dia juga merupakan benefisiari di dalam Wasiat saya?
 
Tidak layak.
 
28. Jika saya boleh melantik mana-mana individu untuk menjadi wasi Wasiat saya. Kenapa perlu saya melantik as-Salihin?
 
Adalah lebih baik melantik as-Salihin sebagai wasi. Jika anda fikirkan bahawa orang kesayangan anda mungkin tidak mampu berfungsi dan bertugas sebagai wasi, anda wajar melantik as-Salihin sebaga wasi utama atau wasi ganti.
 
Kelebihan melantik as-Salihin sebagai Wasi anda adalah seperti berikut:
 
(a) Warisan kekal dan berterusan
 
Sebagai sebuah syarikat, as-Salihin bersama kakitangan yang arif dalam bidang undang-undang akan sentiasa memastikan kesinambungan dalam proses pentadbiran hingga pembahagian harta yang terakhir
 
(b) Bertanggungjawab dan Adil
 
Tidak seperti pemegang amanah individu, as-Salihin adalah badan pengawal di bawah obligasi undang-undang untuk memastikan wang sentiasa dijaga. Selain itu, sebagai badan korporat, as-Salihin bebas dan adil kepada semua benefisiari berbanding Wasi atau pemegang amanah individu yang mungkin mempunyai hubungan atau terikat dengan emosi.
 
(c) Profesional dan berkemampuan
 
Dengan melantik as-Salihin, anda akan dijamin dengan profesional dan berkemampuan dalam menjalankan keseluruhan pentadbiran pada kos yang berpatutan.
 
(d) Mempercepatkan proses undang-undang
 
(i) Dengan Wasiat dan melantik as-Salihin sebagai Wasi, tidak akan berlaku pertelingkahan untuk memilih siapa yang wajar mentadbir harta pusaka, hanya wasi yang dilantik di dalam Wasiat mempunyai hak mentadbir.
 
(ii) Tidak perlukan jaminan untuk memperolehi probet. as-Salihin sebagai Wasi tidak perlu mencari penjamin ketika memohon probet.
 
29. Bolehkah saya mengubah kandungan Wasiat saya dan bilakah boleh saya berbuat demikian?
 
Anda boleh mengubah Wasiat anda pada bila-bila masa yang anda mahu. Islam membenarkan pewasiat membatalkan Wasiatnya ketika masih hidup.
 
30. Bolehkah saya membuat wakaf di dalam Wasiat saya?
 
Menurut undang-undang Islam, seseorang boleh membuat wakaf di dalam Wasiatnya tetapi wakaf tersebut tidak boleh dibuat untuk kepentingan waris-warisnya. Wakaf ini hanya boleh berkuatkuasa selepas kematian pewasiat. Sebelum pewasiat mati, dia boleh membatalkan wakafnya tetapi harta yang diwakafkan itu mestilah diberi kepada badan kebajikan yang lain.
 
31. Berapa banyakkah harta saya boleh diwakafkan melalui Wasiat?
 
Wakaf di dalam Wasiat hanya terhad kepada 1/3 daripada harta simati. Jika wakaf dibuat di dalam Wasiat melebihi 1/3, harta wakaf yang melebihi itu adalah tidak sah kecuali selepas kematian anda, waris-waris anda bersetuju mengenainya.
 
32. Menulis Wasiat dengan peguam adalah lebih murah. Kenapa perlu saya menulis Wasiat dengan as-Salihin?
 
Peguam tidak memberikan perkhidmatan ditempat yang anda kehendaki. Kebanyakkan peguam sibuk menghadiri kes di mahkamah atau mempunyai banyak urusan undang-undang yang perlu disegerakan. Peguam tidak mempunyai kepakaran dalam penulisan Wasiat kerana ia bukanlah sumber pendapatan utama mereka serta jumlah pelanggan mereka yang membuat Wasiat adalah terhad.
 
Mereka tidak menyediakan perkhidmatan menyimpan Wasiat. Akan tetapi, kami adalah pakar dalam penulisan Wasiat dan kami menyediakan anda perkhidmatan persendirian di tempat yang anda kehendaki/selesa tanpa gangguan samada di rumah atau di pejabat anda. Kami juga mempunyai penasihat undang-undang dan Lembaga Penasihat Syari’ah untuk membantu serta mengawal semua Wasiat.
 
33. Bukankah saya akan menjimatkan wang jika saya menyimpan Wasiat sendiri?
 
Benar, anda akan menjimatkan wang jika anda menyimpan sendiri Wasiat anda. Tetapi anda mungkin menghilangkannya, maka sia-sia anda membuat Wasiat jika Wasiat tersebut tidak dapat diperolehi selepas kematian anda.
 
34. Bayaran Penyimpan Wasiat Profesional adalah sangat mahal malah lebih mahal daripada bayaran peti deposit keselamatan saya.
 
Peti deposit keselamatan akan dibekukan selepas kematian. Ini akan menyukarkan keluarga anda untuk memperolehi dan mengetahui kandungan Wasiat kerana mereka mungkin tidak mengetahui kedudukan Peti Deposit Keselamatan tersebut (jika mereka mengetahui, mereka tetap memerlukan perintah mahkamah untuk membuka peti tersebut, ini memerlukan kos dan usaha yang banyak).
 
Akan tetapi, Khidmat Penyimpan Wasiat Profesional kami hanyalah sebanyak RM 0.20 sehari dan Wasiat anda akan menjadi dokumen yang sangat bernilai dan nilai bertambah dengan Bayaran Simpanan Tahunan hanya dengan RM80.00 sahaja.
 
Apabila Wasiat disimpan di as-Salihin, semua pewasiat akan menerima 3 kad simpanan Wasiat, sebuah Buku Senarai Harta Peribadi, Surat Peringatan Memperbaharui Tahunan dan akan mendapat Insurans Kemalangan Peribadi bernilai RM10,000 percuma dengan sekali bayaran pendaftaran sebanyak RM25.00.
 
Dengan sedikit bayaran, kami memastikan hasrat anda akan ditunaikan menurut Wasiat anda kerana Wasiat anda bebas daripada kerosakan atau kemusnahan yang tidak disengajakan. Yang lebih penting, ia boleh diubah pada masa yang dikehendaki. Terpulanglah kepada anda untuk membuat keputusan.
 
35. Adakah perkhidmatan Penyimpan Wasiat Profesional akan menyimpan Wasiat saya dengan baik?
 
Ya, mereka akan menyimpannya dengan baik. Setelah anda meletakkan Wasiat dalam simpanan as-Salihin, ia akan dikendalikan dengan baik, Nombor rujukan dan kad simpanan Wasiat akan diberi sebagai kawalan untuk mendapatkannya semula.
 
36. Kenapa saya tidak boleh membayar hanya satu yuran simpanan untuk Wasiat saya dan Wasiat isteri saya?
 
Setiap individu akan mempunyai nombor penyimpanan. Oleh itu adalah mustahil untuk wasiat dua orang disimpan menggunakan satu nombor rujukan. Bolehkah suami dan isteri mempunyai sepasang kasut yang sama atau mempunyai nombor kad pengenalan yang sama? Ini adalah untuk kami mengawal supaya hanya pewasiat atau wasi yang dilantik selepas kematian pewasiat sahaja yang boleh mendapatkan Wasiat tersebut.
 
37. Saya mempunyai peti deposit keselamatan/Saya akan menyimpannya sendiri/Saya akan menyimpan Wasiat di rumah
 
Masalah akan timbul bila seseorang meninggal dunia, semua asetnya termasuk peti deposit keselamatan akan dibekukan walaupun jika dibuat nama bersama.
 
Jika begitu Wasiat tersebut tidak akan menjadi rahsia dan sulit lagi kerana apabila ia disimpan di dalam peti deposit keselamatan, pemegang akaun bersama akan boleh mendapatkan Wasiat tersebut.
 
Menyimpan Wasiat di peti deposit keselamatan tidak menjamin Wasiat anda dilindungi daripada kerosakan dan ia boleh mengundang masalah kepada keluarga anda jika mereka mengetahui kandungannya maka ia tidak menjadi sulit lagi. Sebaliknya, kami akan menghantar surat peringatan kepada anda setiap tahun samada anda mahu menulis semula Wasiat anda atau mengemaskini Buku Senarai Harta Peribadi. Dinasihati bahawa sebarang perubahan undang-undang akan memberi kesan kepada Wasiat anda. Menyimpan Wasiat samalah seperti insurans melindungi aset dan benefisiari anda.
 
Setelah lama menyimpannya, anda mungkin terlupa di mana anda menyimpannya. Contohnya 5 tahun kemudian atau jika berlakunya sesuatu, keluarga anda mungkin akan sukar untuk mengetahui dan mengingati di mana anda menyimpan Wasiat anda.
 
38. Tidak perlukan penyimpanan seumur hidup?
 
Saya pasti bahawa anda akan hidup lebih 10 tahun lagi dan setelah dibahagikan RM800.00 dengan 30 tahun, hanya 7 sen sahaja satu hari. Ia tidaklah mahal sangat dan wang yang digunakan untuk membayarnya adalah berbaloi.
 
Anda boleh mencadangkan Simpanan Premier (PLC) kepada klien anda. Kelebihannya adalah mendapat potongan istimewa jika menulis semula Wasiat serta boleh membayar ansuran istimewa. Statistik kami menunjukkan bahawa 4-5% pelanggan kami menulis semula Wasiat setiap bulan dan PLC memberi mereka potongan seumur hidup dengan satu bayaran yang rendah iaitu hanya RM1,200.
 
39. Saya tidak mempunyai banyak aset untuk diwasiatkan.
 
Walaupun sekarang anda tidak mempunyai banyak aset untuk diwasiatkan, menulis Wasiat adalah memenuhi aspek yang penting di dalam Islam iaitu mengikut Sunnah seperti apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar.
 
Tambahan pula, beberapa tahun kemudian aset anda akan bertambah dan Wasiat yang kami buat adalah merangkumi aset akan datang tanpa perlu menulis semula Wasiat tersebut jika anda tidak mahu berbuat demikian. Disamping itu jika anda mempunyai anak-anak yang masih kecil, anda boleh melantik penjaga bagi harta mereka melalui Wasiat.
 
40. Kawan saya seorang peguam memberitahu saya bahawa dia boleh menyimpan Wasiat saya di dalam simpanan di pejabatnya. Mengapa saya harus menghabiskan wang untuk menyimpan Wasiat saya di dalam simpanan as-Salihin?
 
as-Salihin adalah sebuah Syarikat Pemegang Amanah yang berdaftar di bawah undang-undang dan ia adalah kekal. Semua Wasiat di dalam simpanannya diinsuranskan. Akan tetapi firma undang-undang akan terhenti atau ditutup apabila pemilik tunggal atau semua rakan kongsinya mati. Dalam situasi ini benefisiari anda tidak dijamin akan mendapat semula Wasiat anda tanpa kesusahan. Kenapa perlu mengambil risiko ini?
 
41. Kerahsiaan Wasiat/Saya tidak percaya kepada Perancang Harta Islam (IEP)
 
Semua IEP mestilah mematuhi kod etika syarikat dan mereka telah dilatih secara profesional untuk tidak memecahkan maklumat pelanggan kepada pihak ketiga yang mempunyai autoriti. Sama seperti hubungan peguam dan pelanggan dan juga doktor dan pesakit. Yang lebih penting, menulis Wasiat oleh IEP adalah mata pencarian IEP dan sudah pasti as-Salihin tidak mahu menjejaskan mata pencarian mereka.
 
Orang yang mengetahui tentang kandungan Wasiat anda adalah IEP dan penasihat undang-undang syarikat. Jika maklumat dipecahkan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai autoriti, syarikat akan menamatkan kontrak IEP serta syarikat akan mengiklankan nama dan gambar mereka yang menyatakan bahawa kami tidak lagi berkerjasama dengan IEP tersebut serta anda boleh mengambil tindakan undang-undang terhadapnya.
 
Lagipun, Wasiat hanya sah selepas anda meninggal dunia. Oleh itu anda boleh menulis semula Wasiat anda.
 
 
42. Sebagai ibu, bolehkah saya melantik penjaga bagi harta anak-anak saya?

Dalam Islam, hanya bapa yang mempunyai hak untuk melantik penjaga bagi harta anak-anaknya.
 
43. Apakah perbezaan di antara Amanah Hayat dan Amanah Wasiat?
 
Amanah Wasiat ialah amanah yang dibuat di dalam Wasiat dan berkuatkuasa selepas kematian Pewasiat. Amanah yang dibuat di dalam Wasiat adalah tertakhluk kepada peraturan satu-pertiga dan waris tidak boleh mendapat manfaat daripada amanah tersebut tanpa persetujuan daripada waris-waris lain.
 
Amanah Hayat ialah amanah yang dibuat oleh setlor untuk manfaat benefisiari dan berkuatkuasa serta merta apabila amanah dibuat. Harta di bawah Amanah Hayat tidak dikira sebagai sebahagian daripada harta setlor dan ia tidak akan dibekukan semasa setlor meninggal dunia. Oleh itu, perintah mahkamah untuk mentadbir harta tersebut tidak diperlukan kerana amanah tersebut berkuatkuasa serta merta berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma di dalam Surat Ikatan Amanah.
 
44. Adakah cadangan pindaan kepada Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Akta 1984 mempunyai apa-apa kesan ke atas Deklarasi Harta Sepencarian?
 
Cadangan pindaan tersebut antara lainnya memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah, sebelum membenarkan suami berpoligami, “untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan itu atas usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan”. Pihak yang terlibat masih perlu membuktikan bahawa aset tersebut telah diperolehi bersama.
 
Sebaliknya, Deklarasi Harta Sepencarian kami, seperti yang telah diisytiharkan oleh pihak-pihak yang berkaitan, menyatakan bahawa harta tersebut adalah diperolehi bersama semasa perkahwinan. Bukti ini sudah mencukupi dan tidak perlu bukti lain untuk dibawa ke mahkamah. Oleh itu, cadangan pindaan tersebut tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas Deklarasi Harta Sepencarian kami malah ianya patut digalakkan bagi mereka yang belum membuatnya untuk mengambil langkah awal.
 
45. Adakah wang KWSP dikira sebagai sebahagian daripada harta sepencarian?
 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-67 pada 22 Februari 2005 telah menetapkan bahawa wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu diagihkan mengikut hukum faraid.
 
46. Bolehkan saya membuat pri-hibah simpanan KWSP kepada waris saya?
 
Tidak boleh. Ini kerana ia belum dikira hak pemilikan penuh anda. Wang EPF yang telah dikeluarkan baru boleh di pra-hibahkan.
 
 
 
 
 Buku Mengurus Harta Pusaka (Ready Stok)
Klik gambar di atas untuk memilikinya.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 7

Adakah Hibah Lebih Baik Dari Wasiat?

MASIH ADA BERSANGKA HIBAH LEBIH BAIK DARI WASIAT.

JOM BETULKAN FAHAMAN.
 
Hibah memang baik, jika betul-betul nak bagi aset tertentu kepada orang-orang tertentu.
 
Wasiat pun ada fungsi-fungsi nya selain nak bahagi harta kepada waris.
 
Jom baca bacaan santai moga sampai bagi betui-betul faham.
Tapi awas panjang.
 
Saya jawab persoalan yang dinyatakan, ‘as usual’ tulis huruf besar sebab nak ‘differentiate between’ soalan dan jawapan.
 
Bukan sebab marah ye.. tak payah marah-marah. Yang penting kita faham dan jangan salah faham.
Kalau nak tahu ilmu ni, tanyalah yang di dalam bidangnya. Jangan buat andaian sendiri-sendiri.
 
——————————-
Q: Assalamualaikum, maaf ganggu.
A: WAALAIKUMUSSALAM..
 
Q: Just nak share kalau kita sediakan wasiat. Dokumen wasiat kat Malaysia ni tak boleh diguna pakai.
A: MULA-MULA KENA FAHAM DOKUMEN WASIAT DI MALAYSIA NI. DALAM DOKUMEN WASIAT BUKAN SAHAJA ADA BAB PENGAGIHAN HARTA.
 
TETAPI ADA BANYAK FUNGSI-FUNGSI LAIN YANG PENTING DALAM DOKUMEN WASIAT.
 
ANTARANYA IALAH :
1) PERLANTIKAN WASI
2) PERLANTIKAN PENJAGA HARTA ANAK BAWAH UMUR
3) SENARAIKAN HUTANG-HUTANG YANG BAKAL DITINGGALKAN
4) WASIAT 1/3 KEPADA DIRI SENDIRI SEBAGAI AMAL JARIAH ATAU KEPADA BUKAN WARIS.
5)TINGGALKAN PESANAN DAN HASRAT KEPADA WARIS-WARIS YANG ADA KELAK.
 
Q: Wasiat tu boleh dicabar sekiranya ahli waris tidak bersetuju dengan wasiat tersebut.
A: BETUL TU. SETIAP DOKUMEN PERANCANGAN PUSAKA MEMANG BOLEH DICABAR.
TAPI KITA KENA LIHAT CABAR DARI SUDUT APA.
 
KALAU TENTANG PENGAGIHAN HARTA, WARIS-WARIS FARAID BOLEH MENUNTUT HAK FARAID MEREKA
JIKA ADA YANG YANG MENUNTUT. ITU TAK MENJADI MASALAH KEPADA YANG BERHAK.
 
TETAPI, UNTUK NAK CABAR PERLANTIKAN WASI DALAM WASIAT TIDAK SEMUDAH DI KATA.
MASIH BOLEH DICABAR, TETAPI PERLU KE MAHKAMAH, BUKAN HANYA CABAR DI MULUT.
 
DAN JIKA SESEORANG ITU BERWASIAT, AS LONG AS SEMUA WARIS FARAID BERSETUJU DENGAN PENGAGIHAN YANG DINYATAKAN DALAM WASIAT, IANYA TAK MENJADI ISU, DAN WASIAT TERSEBUT BOLEH DILAKSANAKAN.
 
KEYWORD DIA IALAH KERJASAMA DAN KESEPAKATAN ANTARA WARIS.
 
A: Sebab dalam Islam dah ada hukum faraid.
Q: HUKUM FARAID MEMANG DAH ADA DALAM AL-QURAN DENGAN PENGAGIHAN YANG JELAS. SIAPA KITA NAK MENIDAKKAN FARAID IAITU HUKUM YANG ALLAH DAH TETAPKAN.
 
TETAPI FARAID HANYA TERPAKAI UNTUK HARTA PUSAKA BILA DAH MENINGGAL. BUKAN MASA HIDUP.
 
HUKUM FARAID SENDIRI TAK DAPAT BERJALAN SECARA AUTOMATIC. IA PERLU KEPADA PENTADBIRAN HARTA PUSAKA TERSEBUT OLEH YANG MASIH HIDUP.
 
FARAID HANYALAH SEBAGAI GUIDELINE AGIHAN HARTA YANG DAH DITETAPKAN.
CONTOHNYA MACAMMANA NAK AGIHKAN KERETA IKUT FARAID? DIPECAHKAN-PECAHKAN?
KALAU NAK BUAT HIBAH BOLEH, UNTUK KERETA PERGI JE KE JPJ DAN PERGI TUKAR NAMA TERUS JIKA SANGGUP.
 
MACAMMANA PULAK NAK AGIHKAN RUMAH IKUT FARAID? PECAHAN FARAIDNYA MEMANG DAH ADA.
TAPI SIAPA YANG NAK BUAT KIRA-KIRANYA?
SIAPA DAPAT BAHAGIAN MANA?
 
NAK DIHIBAHKAN JUGAK RUMAH? BOLEH, AS LONG AS DAH HABIS BAYAR, BOLEH PERGI PEJABAT
TANAH BUAT PERTUKARAN NAMA PEMILIK.
ITU JUGA DINAMAKAN HIBAH.
 
Q: Sebaik-baiknya kita sediakan hibah.
A: HIBAH JUGA ADALAH SALAH SATU INSTRUMENT PENGAGIHAN HARTA PUSAKA.
HIBAH INI ADALAH HADIAH. PEMBERIAN ASET TERTENTU KEPADA ORANG TERTENTU SEMASA MASIH HIDUP. BUKAN SELEPAS KEMATIAN.
 
Q: Sebab hibah bila cukup rukun dan syarat tak boleh dicabar dan pewaris akan dapat apa sepertimana yang dikehendaki oleh pemilik harta semasa hidup.
A: UNTUK KES YANG DAH TUKAR NAMA SIAP-SIAP BETUL. SEBAB HARTA YANG DAH DIHIBAHKAN TU DAH TERKELUAR DARIPADA PUSAKA DAN WARIS FARAID LAIN TIADA HAK LAGI UNTUK MENUNTUT.
 
BETUL TU, NAK LAKSANAKAN HIBAH PERLU IKUT RUKUN DAN SYARAT-SYARATNYA.
KALAU NAK BAGI ASET TERTENTU KEPADA WARIS TERTENTU BOLEH BUAT MELALUI HIBAH.
TIADA SATU PUN DOKUMEN YANG DIBUAT DI DUNIA NI TAK BOLEH DICABAR.
 
BEGITU JUGA DENGAN DOKUMEN HIBAH. SANGGUP ATAU TAK SANGGUP JE WARIS NAK MENCABARNYA SEBAB NAK CABAR PERLU KE MAHKAMAH KOS DAN SEBAGAINYA.
 
Q: Bila sebut wasiat. Kena faham wasiat dalam Islam sebenarnya wasiat untuk amal jariah 1/3 dari harta yang kita ada untuk diberikan contoh wasiat amal jariah kepada anak yatim, fakir miskin.
A: ITULAH ANTARA FUNGSI WASIAT YANG MANA AMAL JARIAH 1/3 TAKDE YANG DINYATAKAN DALAM DOKUMEN HIBAH. DALAM DOKUMEN WASIAT ADA…
 
PENGAGIHAN HARTA KEPADA WARIS DI DALAM DOKUMEN WASIAT HANYALAH DALAM BENTUK HASRAT DAN
PESANAN.
IANYA MASIH TERTAKLUK KEPADA PERSETUJUAN WARIS FARAID.
 
TEPAT SEKALI. KELEBIHAN BERWASIAT TELAH DITERANGKAN KAT ATAS. AMBIK PELUANG UNTUK BERWASIAT SUPAYA ADALAH SEDIKIT DARIPADA HARTA KITA BOLEH DIMANFAATKAN KEPADA DIRI KITA SEMULA UNTUK BEKALAN DI ALAM SANA KELAK MELALUI AMAL JARIAH.
 
RANCANGLAH PUSAKA MENGIKUT WARIS DAN HARTA YANG KITA ADA.
INGAT UNTUK DIRI SENDIRI JUGA.
 
Q: Wasi hanya sebagai pengantara dan orang tengah yang uruskan harta kita.
A:BETUL TU. WASI ADALAH 2ND MAN YANG KITA LANTIK SEMASA HIDUP UNTUK URUSKAN SEGALA PENINGGALAN PUSAKA KITA DENGAN SEMPURNA.
 
KALAU TAK LANTIK DALAM WASIAT NAK LANTIK KAT MANA? DOKUMEN HIBAH KAH?
 
Q: Jadi point yang saya nak share. Encourage orang untuk buat hibah bukan wasiat.
A: HIBAH ADA FUNGSI DIA TERSENDIRI. BEGITU JUGA DENGAN WASIAT ADA FUNGSINYA YANG TERTENTU. GUNAKAN MENGIKUT KESESUAIAN.
 
BUKAN PUKUL RATA ENCOURAGE BUAT HIBAH DAN BUKAN WASIAT. ITU ADVISE YANG KURANG LENGKAP LAGI TU.
 
Q: Sebab ikut akta harta dalam Islam (saya tak ingat akta tahun bila). Wasiat tu memang boleh dicabar.
A: ULANGAN, TIADA SATU PUN DOKUMEN PERANCANGAN PUSAKA YANG TIDAK BOLEH DICABAR HATTA HIBAH. BEGITU JUGA WASIAT.
 
Q: Kita orang Islam tak guna wasiat.
A: ADA AYAT-AYAT QURAN YANG MENCERITAKAN TENTANG WASIAT, BAGAIMANA PULA DIKATAKAN WASIAT TIDAK TERPAKAI KEPADA ORANG ISLAM?
 
Q: Sebab wasiat yang sebenar adalah wasiat untuk amal jariah berbanding hibah.
A: FAHAMI KEDUA-DUA FUNGSI WASIAT DAN JUGA HIBAH. PENERANGAN SAMA DI ATAS, ULANG DAN ULANG.
 
Q: Hibah is fully shariah compliant. Asalkan dokumen hibah tersebut menepati rukun dan syarat dalam Islam berbanding wasiat.
A: MANA-MANA DOKUMEN ASALKAN MENGIKUT SYARAK DAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN PUSAKA IANYA MASIH TERPAKAI DI MALAYSIA NI.
 
Q: Maaf sekadar share. Tak guna kita sediakan wasiat sebuah dokumen yang boleh dicabar dan tak laku dalam perundangan masa kini.
A: FAHAMI FUNGI-FUNGSI WASIAT DENGAN JELAS. SETAKAT INI DOKUMEN WASIAT OLEH AS-SALIHIN TRUSTEE BERHAD TIADA LAGI YANG GAGAL MENDAPATKAN PROBATE.
 
Q: Dokumen wasiat yang hanya tertulis semasa hidup pemilik harta dan tak boleh di guna pakai selepas kematiannya kerana konsep wasiat dalam Islam tu perlu difahami dengan jelas.
A: DOKUMEN WASIAT MEMANG PERLU DISEDIAKAN SEMASA MASIH HIDUP. BILA DAH MATI, WARIS TAK BOLEH BUAT WASIAT ON BEHALF OF SI MATI.
 
PENYEDIAAN DOKUMEN WASIAT MEMANG SEMASA HIDUP, TETAPI PERLAKSANAANNYA DIBUAT SELEPAS BERLAKU KEMATIAN UNTUK MENDAPATKAN PROBATE (SURAT KUASA).
 
Q: Dokumen yang akan bercakap sebaiknya-baiknya adalah hibah mengikut rukun dan syaratnya yang sempurna bukan wasiat.
A: INI TERBALIK. DOKUMEN HIBAH TIDAK BOLEH BERCAKAP MEWAKILI SI MATI SEBAB DOKUMEN HIBAH HANYALAH DOKUMEN PEMBERIAN ASET TERTENTU KEPADA WARIS TERTENTU.
 
“WASIAT IS ONLY DOCUMENT THAT SPEAKS FOR US WHEN WE ARE NO LONGER AROUND.”
 
Q: Sebab Islam juga kita dah ada hukum faraid yang tak boleh dinafikan melainkan pemilik harta telah menyediakan atau menghibahkan harta mereka.
A: FARAID ADALAH ASAS PUSAKA DAN TIDAK BOLEH DINAFIKAN. RANCANG PUSAKA MELALUI HIBAH ATAU WASIAT TIDAK BOLEH ATAS NIAT MENIDAKKAN FARAID.
 
Q: Saya just nak share sebelum kita nak ajak umat Islam buat wasiat better kita fahami konsep wasiat yang sebenar dalam Islam dan mengikut perundangan Islam.
A: SEMOGA PERKONGSIAN DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT JELAS DAN TIDAK MENGELIRUKAN.
 
Q: Terima kasih😇
A: SAMA-SAMA. SEMOGA YANG MEMBACA ATAU TERBACA JUGA CERAH PEMAHAMANNYA.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 2

Kenapa Kita Digalakkan Menulis Wasiat?

agihan-wasiat
Agihan Wasiat

Kenapa Kita Digalakkan Menulis Wasiat?

 
Tujuannya adalah untuk memudahkan waris-waris kita menguruskan harta pusaka selepas kematian kita nanti. Biasanya isi kandungan yang penting dalam dokumen wasiat ialah:

1) Kata-kata berbentuk nasihat, amanat dan pesanan yang baik kepada isteri/suami, anak-anak dan ahli keluarga yang lain

2) Senarai nama isteri/suami, anak-anak dan ahli keluarga yang boleh mewarisi. Ini penting untuk memudahkan wasi melaksanakan wasiat kepada sesiapa yang berhak. Kalau suami ada 3 orang isteri, senaraikan lah semua walaupun isteri pertama baru dapat tau saat wasiat tu dibacakan. Inilah gunanya tulis wasiat. Isteri pertama pun tak boleh nak marah dah sebab suami pun dah meninggal.

3) Senaraikan semua hutang piutang  yang kita ada. Ingat, hutang wajib dibayar. Walaupun ada hutang kat kedai runcit dlm buku 555 pun kena tulis juga. Tak tenang roh kita nanti kalau hutang tak selesai. Dah selesai hutang kalau ada baki baru boleh laksanakan wasiat yang seterusnya.

4) Barulah nyatakan hasrat nak bagi harta kat orang yang kita sayang tapi ingat ye, yang bukan waris sahaja. Sebagai contoh, nak bagi kat
anak angkat atau nak bagi kat adik-beradik. Adik beradik bukanlah waris kalau si mati ada anak lelaki. Contoh je. Anda kena kenalpasti dulu siapa waris-waris anda.

5) Kalau nak bagi untuk tujuan kebajikan lagi digalakkan tapi pastikan jumlah pemberian kepada bukan waris dan untuk tujuan kebajikan tu mestilah tak lebih dari 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta.

mudah-wasiat
mudah dengan wasiat
 
6) Masukkan juga nama orang yang nak dilantik sebagai Wasi atau Pentadbir. Kalau nak lantik Pemegang Amanah atau Penjaga untuk anak-anak di bawah umur pun boleh ditulis sekali.

7) Pewasiat juga boleh masukkan sekali peruntukan kos untuk melaksanakan wasiat dan larangannya supaya tidak menggunakan hartanya bagi tujuan yang tidak bermanfaat kepada dirinya dan waris-waris yang ditinggalkan.

8) Dokumen Wasiat mesti ditandantangani oleh Pewasiat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang berkelayakan. Ini bagi mengelakkan pertikaian kesahihan dokumen Wasiat selepas kematian Pewasiat. Tapi jika ada pertikaian dari segi pelanggaran rukun sah wasiat, pihak yang tak berpuashati boleh merujuk wasiat tersebut ke Mahkamah Syariah.

9) Selepas selesai semua yang di atas barulah boleh bahagi-bahagikan baki lagi 2/3 harta kepada waris-waris yg layak mengikut bahagian masing-masing yang telah ditetapkan mengikut hukum faraid.

Sebenarnya samada kena buat wasiat atau hibah, keperluan setiap orang tak sama. Situasi dan keadaan yg berbeza memerlukan jalan penyelesaian yang berbeza. Yang penting, buatlah sesuatu dengan ilmu dan maklumat yang betul bukan sekadar ikut-ikutan. Dapatkan penjelasan dari yang pakar.

Sumber: Roslina Sabiyah & Co 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 2

Yang Mana Satu: Hibah Atau Wasiat? (Bahagian 2)

 

wasiat atau hibah?

Yang Mana Satu: Hibah Atau Wasiat? (Bahagian 2)

Ramai Tidak Jelas Ilmu Faraid

Rentetan posting saya dari Part 1, saya dapat buat kesimpulan penting tentang punca utama yang menyumbang salah faham tentang wasiat dan hibah. Ramai rupanya yang masih tak jelas perkara asas tentang ilmu FARAID!

Sebelum anda pening kepala sama ada nak buat hibah atau wasiat, perkara utama yang paling penting kena tau dulu ialah perkara asas
tentang faraid. Kena tau dulu struktur faraid anda sebab struktur faraid setiap orang tak sama. Dalam ertikata lain, kena tau dulu kalau kita mati nanti siapa waris-waris kita yang layak untuk mewarisi harta kita.

Kenapa penting nak kena tau dan belajar faraid? Supaya takkan ada pihak yang teraniaya dan kita tau hak masing-masing. Supaya tidak ada
yang termakan harta batil kerana menafikan hak orang lain. Supaya mudah nak urus dan rancang pembahagian mana yang sesuai bila dah tau siapa waris-waris kita yang berhak.

Ini kisah benar. Seorang isteri kematian suami datang berjumpa saya untuk buat faraid. Katanya untuk urusan nak keluarkan KWSP sebab tak ada penama. Saya tanya arwah suami ada harta lain tak? Katanya ada sebuah rumah dan tanah, tapi gerannya keluarga suami dah ambil sebab mereka yang nak uruskan. Puan ada anak lelaki? Ada. Anak saya 2 lelaki 2 perempuan.

Seriously? Keluarga suami tak tahu ke kalau puan ada anak lelaki, adik-beradik suami takde hak faraid kat atas rumah dan tanah tu?
Seriously puan? (Dia pulak tanya saya balik dengan nada teruja). Of course la saya serius. “Ok saya akan ambil semula geran-geran tu dari
mereka..” Rupa2nya, si isteri pun tak tau siapa yg boleh jadi waris suami. Dia ingat adik-beradik suami pun ada hak. Tu yang murah hati surrender geran terus. Adik-beradik suami pun tak tau, yang hak mereka dah terhalang oleh anak lelaki si mati..

Puan, saya tak ada waris. Saya tak berkahwin, saya anak tunggal dan ibubapa pun dah tak ada. Siapa waris saya? Kalau anda tak ada buat hibah atau wasiat, semua harta anda akan ke Baitul Mal. Alhamdulillah harta anda akan diuruskan untuk kepentingan umat Islam.

Tapi sepanjang anda hidup, takkan tak ada seorang pun yang anda rasa nak balas jasa dia? Mungkin ibubapa angkat, saudara-mara, kawan baik yang banyak membantu ke, atau anda nak tolong orang susah yang anda kenal. Sedekah kepada orang yang terdekat dengan kita itu kan lebih baik? Puan, saya nak buat hibah sebab nak elak supaya adik-beradik saya tak dapat harta pusaka saya. Ok, encik ada anak lelaki? Ada puan. Anak saya semua lelaki..*tepuk dahi*.

Encik.. sebenarnya kalau encik ada anak lelaki..adik-beradik encik tak ada bahagian faraid pun dalam harta pusaka encik. Ohh yeke? Saya baru tau.. Lagi satu..tolonglah jangan buat hibah dengan niat nak elak faraid. Memanglah hibah tu sah tapi secara etikanya salah. Betulkan niat buat hibah untuk nak selesaikan masalah dan nak elakkan sengketa. InsyaAllah niat kita Allah redha dan dapat pahala.

Dah kalau ada anak lelaki..tak perlulah pening-pening nak buat hibah. Memadailah buat wasiat lantik pentadbir dan wasiat 1/3 kpd bukan waris. Lantik penjaga anak kalau bawah umur. Anak lelaki tu kan ada sebagai asobah. Tak lari kemana dah harta pusaka anda tu.

Tapi kalau nak buat hibah juga boleh takde masalah. Contohnya nak bagi harta kepada anak lelaki dan anak perempuan dengan bahagian yang samarata. Cuma anda bukanlah golongan kritikal yang perlu sangat buat hibah. Melainkan anda nak buat hibah sebab nak mempercepatkan urusan pusaka waris-waris anda nanti.. Melalui perintah hibah, anda dah tak perlu berurusan dengan pejabat harta pusaka kecil atau mahkamah tinggi sivil lagi. Bab tu kita cerita lain nanti.

Puan, asobah tu apa pula? Asobah ialah waris yg akan menghabiskan baki faraid. Bahagiannya tidak ditentukan seperti waris fardhu yg lain
sebagai contoh anak lelaki.

Contoh, simati meninggalkan seorg isteri dan seorang anak lelaki. Ibu bapa simati telah meninggal dahulu. Si mati ada 3 abang dan 2 adik
perempuan. Siapa yg akan jadi warisnya?

-isteri ialah waris fardhu yg bahagiannya dah ditetapkan 1/8 (kerana si mati ada anak).
-anak lelaki adalah asobah yg akan menghabiskan baki iaitu 7/8.
-adik-beradik si mati tidak akan mewarisi kerana bahagian faraid telah dihabiskan oleh anak lelaki (waris terdinding).

Pengajarannya.. penting tak untuk kita ambil tau dan belajar pasal ilmu faraid? Kalau bukan yang advance pun at least tau yang asas pun dah memadai. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang penting ada niat dan usaha nak tambah ilmu. Usah bicara soal hibah dan wasiat kalau ilmu faraid pun tak nak ambil tahu.

wasiat & hibah ada fungsinya

Harap Dah Jelas Sekarang

Kalau masih kurang jelas, silalah rujuk kepada mereka yang pakar dalam bidang pewarisan harta ini. Takut nanti bila kita mati, jiwa tak tenang memikirkan waris yang bergaduh sebab berebut harta dunia yang tak seberapa. Sedangkan harta akhirat yang sepatutnya dikumpul banyak-banyak.

Kredit: Roslina Sabiyah & Co

Dah baca Yang Mana Satu: Hibah Atau Wasiat? (Bahagian 1) artikel lepas?

Jom belajar ilmu faraid: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Apa Itu Harta Batil?

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 188).

Read More »

Kenali Siapa Waris Faraid Anda

MAKLUMAT PERIBADI

Setiap maklumat anda tidak akan dikongsi, didedahkan kepada pihak ketiga. Data ini adalah hanya untuk kegunaan admin laman web ini sahaja.
Nama Penuh Anda
No Telefon Anda
Alamat Email Anda
Nyatakan Lokasi atau Tempat Tinggal Anda
Nyatakan apakah pekerjaan anda sekarang
Nyatakan berapa pendapatan bulanan anda

MAKLUMAT PERIBADI UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila jawab Ya atau Tidak untuk setiap soalan dibawah

MAKLUMAT AHLI KELUARGA UNTUK PEMBAHAGIAN FARAID

Sila isi maklumat dibawah dengan kiraan yang betul untuk dapatkan peta faraid yang tepat.
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan anak perempuan anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik beradik lelaki anda
Selected Value: 0
Nyatakan berapa bilangan adik-beradik perempuan anda
Nyatakan berapa anggaran jumlah harta pusaka anda untuk diagihkan

Visits: 2

WASIAT, NAMPAK KELEBIHAN DAPAT KELEBIHAN

Jika berwasiat

WASIAT, NAMPAK KELEBIHAN DAPAT KELEBIHAN

Al Kisah…

“Tiap sorang waris dia dapat RM 2 – 3 juta sorang…”

“Tau berapa diorang sedekah kan bagi pihak arwah ???”

‘RM 1,000’ !!

Bayangkan jika arwah buat WASIAT

WASI akan laksanakan sehingga 1/3 bahagian daripada harta arwah tu untuk tujuan sedekah untuk diri arwah tu sendiri. Takkan nak bagi waris enjoy semua sekali kot.

Berapa banyak tu?

Wasiat kepada waris dan bukan waris
Wasiat bukan pekara sia-sia.

Mula-mula kena faham dulu fungsi wasiat.

1. Perlantikan wasi nak lantik siap-siap siapa yang akan urus nanti, bukan biarkan waris pilih sesama depa. Tang tu pun silap-silap belum apa-apa dah boleh gaduh. Samada berebut nak buat atau takde sapa pun nak buat, semua lepas tangan.

2. Perlantikan penjaga harta anak bawah umur. Sebab isteri bukan penjaga harta automatik anak bawah umur. Isteri perlukan perlantikan di dalam wasiat.

Kalau tak lantik, harta anak bawah umur samada ada pegi ke datuk sebelah bapa atau kalau datuk takde, pergi ke Amanah Raya sehinga anak tersebut berumur 18 tahun.

3. Senaraikan siapa waris faraid, dan harta apa yang ada nak dibagi kepada waris yang mana. Atleast waris-waris ada lah guideline nak bahagi harta dia macam mana.. Setuju tak setuju bila dah mati esokbaru dimintak  persetujuan.

Kalau tak nyatakan dalam wasiat kepada waris, waris nak rujuk dokumen apa? Dokumen Hibah? Yang tu bukan
dokumen pernyataan. Hibah adalah dokumen pemberian harta siap-siap semasa masih hidup lagi.


4. Senaraikan hutang-hutang yang ada agar senang waris atau wasi nak uruskan. Hutang dibawak mati. Hutang bukan tanggungjawab waris. Hutang dunia dan juga hutang akhirat.

5. Tinggalkan pesanan-pesanan kepada waris. Masa nilah nak pesan itu ini. Suara akhir kita. Pesanlah yang baik-baik. Waris dengar pun sedap sikit.

6. Allocatekan harta-harta kita untuk kita balik sebagai amal jariah. Sekurang-kurang nya 1/3 bahagian. Kalau kita tinggai 1 juta untuk waris, takkan nak bagi semua waris enjoy. Kita pun nak la merasa kan? Bukan selalu dapat duit sejuta sedepuk. So buat sebagai amal jariah yang tak boleh ditentang oleh waris-waris.

Banyak sebenarnya kebaikkan wasiat ni tapi bila asyik ditekankan keburukan dia, asyik-asyik isu boleh ditentang, buat wasiat tak guna, wasiat tidak sah, wasiat sia-sia, pastilah akan nampak keburukannya sahaja

Takde masalah pun kalau ada waris yang tak nak ikut, itu pilihan dia. Tapi dia tak boleh halang pun keseluruhan wasiat tu. Dia hanya boleh menuntut hak faraid dia sahaja.

Bukan kata bila sorang waris tentang, habis keseluruhan wasiat terbatal.

Ok dah fahamkan fungsi wasiat? Bila faham yang paling penting ambik tindakan awal.

Fahami fungsi instrument perancangan pusaka, hukum faraid dan undang-undang pusaka…

“Why worry on uncertainties when u have an option to make it certain.”

#wasiat #hibah #hartasepencarian #assalihintrusteeberhad #iep
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 6

Kenapa saya perlu tulis Wasiat?

Wasiat instrumen perancangan harta pusaka

Kenapa saya perlu tulis Wasiat?

Orang ramai amat digalakkan menulis wasiat. Persoalan yang selalu diajukan ialah kenapa?

1) Jika saya belum berkahwin, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) harta pusaka saya supaya saya tidak membebankan ibu bapa dan saudara terdekat saya. Saya juga boleh membuat sedekah jariah daripada sebahagian harta pusaka saya.

2) Jika saya telah berkahwin, tetapi belum mempunyai cahayamata, saya perlu menulis wasiat untuk mengelakkan konflik diantara pasangan saya dengan ibu bapa dan ahli keluarga saya yang lain. Proses pentadbiran juga lebih mudah. Di samping itu, saya dapat memastikan semua waris mendapat hak mereka dengan cara yang betul.

3) Jika saya telah berkahwin dan mempunyai anak, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) dan penjaga untuk anak saya yang masih di bawah umur 18 tahun. Saya boleh mengarahkan penjaga yang bertanggungjawab untuk menggunakan harta pusaka saya yang diwarisi oleh anak dengan sebaik mungkin dan mengelakkan penyelewengan.

4) Jika saya berpoligami, saya perlu menulis wasiat untuk mengelakkan konflik diantara kedua-dua keluarga saya dan melantik pentadbir (Wasi) yang boleh dipercayai untuk mentadbir harta pusaka saya agar hak semua waris saya iaitu isteri-isteri dan anak-anak saya dapat diberikan dengan adil.

5) Jika saya mempunyai anak angkat, saya perlu menulis wasiat untuk memberikan sebahagian daripada harta pusaka saya sepertimana yang dibenarkan Syara’ iaitu tidak melebihi 1/3. Dengan cara ini, kebajikan dan sara hidup anak angkat saya terutamanya mereka yang dibawah umur akan terjaga dan tidak terbiar sahaja.

6) Jika saya tidak mempunyai anak lelaki, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) dan mengelakkan konflik di kalangan ahli keluarga saya iaitu pasangan dan anak perempuan saya dengan ahli keluarga yang lain seperti ibu bapa dan saudara kandung saya. Saya juga boleh memastikan hak mereka terjaga dan diuruskan dengan adil.

7) Jika saya berhutang, saya perlu menulis wasiat untuk memastikan hutang saya dijelaskan dengan menggunakan harta pusaka saya terlebih dahulu sebelum diagihkan.

8) Jika saya mempunyai perniagaan, saya perlu menulis wasiat untuk memberi arahan dan panduan kepada waris dan juga rakan kongsi saya berkenaan pengurusan saham dan pemilikan lain dalam perniagaan saya. Dengan cara ini juga dapat mengelakkan penyelewengan oleh rakan kongsi dan memastikan hak waris saya kepada pegangan di dalam perniagaan adalah terpelihara.

9) Jika saya mempunyai banyak harta, saya perlu menulis wasiat untuk memudahkan agihan harta pusaka kepada waris dengan memberi panduan yang baik selagimana tidak bercanggah dengan Syari’ah. Melalui wasiat juga saya boleh menyenaraikan semua aset dan hutang dan menjelaskan kepada waris bagaimana cara hendak menguruskannya.

10) Jika saya seorang muallaf, saya perlu menulis wasiat untuk memberikan sebahagian daripada harta pusaka saya kepada ahli keluarga yang bukan Islam seperti ibu bapa kandung dan saudara kandung saya. Islam membenarkan Wasiat kepada bukan Islam (iaitu bukan waris) untuk menerima tidak melebihi 1/3 harta pusaka. Islam tidak menghalang hubungan muallaf dengan ahli keluarga malahan menggalakkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa.

Inilah sebab utama penulisan wasiat. Orang yang menulis wasiat ialah orang yang bijak kerana mengingati mati. Apabila kita mengingati mati, maka kita akan membuat perancangan supaya kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia dan apabila mati, tidak pula memberikan beban kepada waris yang masih hidup. Di samping itu juga, kita boleh membuat pelaburan akhirat melalui sedekah jariah dan ini menjadi pencen kubur, kehidupan di akhirat kelak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 2

PEMBATALAN WASIAT

as-Salihin Trustee Berhad

PEMBATALAN WASIAT

Pewasiat boleh membatalkan/menarik balik Wasiat beliau pada bila-bila masa semasa hayat beliau.

Walau bagaimanapun, apabila pewasiat telah meninggal dunia, tiada pembatalan boleh dilakukan kerana Wasiat tersebut telah berkuatkuasa. Begitu juga waris-waris juga TIADA KUASA untuk membatalkan Wasiat dan/atau membatalkan perlantikan wasi di dalam Wasiat tersebut.

Hanya PERINTAH MAHKAMAH sahaja boleh membatalkan Wasiat atau perlantikan wasi sekiranya Wasiat dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Juga, menjadi satu kesalahan jika waris-waris menafikan bahawa pewasiat mempunyai Wasiat sedangkan mereka mengetahui tentang kewujudan Wasiat tersebut.

Berikut adalah peruntukan Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 (pindaan 2016 ):

Bahagian III- Pembatalan wasiat

SS 12 (a). Sesuatu wasiat hendaklah menjadi batal jika Pewasiat menarik balik wasiatnya

Bahagian IV– Perlaksanaan Wasiat

SS 15 (2) Sesuatu wasiat hendaklah dianggap sebagai ditarik balik :

(a) Jika pewasiat melakukan sesuatu perbuatan atau mewujudkan suatu
keadaan yang menunjukkan dengan qarinah atau urf bahawa dia telah
menarik balik wasiatnya.


SS 16- Seseorang hendaklah tidak dianggap sebagai menarik balik wasiatnya atas sebab:

(a) Penafian wasiat tersebut oleh orang lain

Wasiat yang lengkap adalah sah semasa hayat pewasiat dan akan berkuatkuasa apabila beliau meninggal dunia. Ini bermakna Wasi yang dilantik wajar melaksanakan wasiat tersebut serta membuat permohonan geran probet di Mahkamah Tinggi Sivil bagi mengesahkan perlantikan wasi tersebut di sisi undang-undang.

 Walau bagaimana pun, wasi yang telah dilantik berhak dan boleh menggunakan budibicara untuk menolak
perlantikan tersebut (Renunciation) atas alasan-alasan yang munasabah.


SS 8. Probate and Administration Act 1959 :

“Any person who is or may become entitled to representation may expressly renounce his right to the representation “

Dari segi perlaksanaan, as-Salihin boleh menggunakan budibicara untuk membuat penolakan perlantikannya sebagai wasi atas alasan munasabah seperti harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewasiat tidak memadai atau mencukupi untuk membayar kos guaman bagi permohonan geran probet, sijil faraid serta kos-kos pentadbiran seperti yuran pentadbiran pusaka, yuran pindah milik, setem duti dan sebagainya. Dimana waris perlu menanggung kos-kos berkenaan dan waris tersebut tidak berkemampuan. Penolakan perlantikan ini wajar dibuat untuk kebaikan serta tidak membebankan waris.

Setelah as-Salihin menolak perlantikan, wasiat yang asal akan diserahkan kepada pentadbir pusaka yang telah
dipilih dan dipersetujui oleh semua waris pewasiat.


as-Salihin turut mengenakan bayaran minimum yang munasabah bagi menampung kos perjalanan serta masa yang telah digunakan oleh pegawai kami untuk majlis pembacaan wasiat, penerangan serta khidmat nasihat kepada waris untuk menguruskan pusaka pewasiat dengan cara yang betul.

Ditekankan bahawa, bayaran yang dikenakan semasa hayat pewasiat adalah bayaran untuk penyediaan dokumen wasiat dan bayaran tersebut tidak meliputi bayaran pelaksanaan wasiat dan pentadbiran harta pusaka pewasiat selepas kematian beliau.

Semasa hayat pewasiat, selain daripada bayaran penyediaan wasiat, as-Salihin tidak mengenakan sebarang bayaran lain samada bayaran bulanan atau tahunan untuk memastikan wasiat boleh dilaksanakan selepas kematian pewasiat serta membiayai kos pentadbiran pusaka. Bayaran pentadbiran pusaka hanya akan dikenakan apabila as-Salihin memulakan pentadbiran pusaka selepas kematian pewasiat dan kos tersebut akan ditanggung/dibiayai oleh harta pusaka pewasiat.

Amna Fazillah Ismail
Timbalan Presiden
as-Salihin Trustee Berhad

Credit Copy to FB Page as-Salihin Trustee Berhad

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

What is 7+4?

What is 7+4?

Visits: 1

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications