PEMBATALAN WASIAT

as-Salihin Trustee Berhad

PEMBATALAN WASIAT

Pewasiat boleh membatalkan/menarik balik Wasiat beliau pada bila-bila masa semasa hayat beliau.

Walau bagaimanapun, apabila pewasiat telah meninggal dunia, tiada pembatalan boleh dilakukan kerana Wasiat tersebut telah berkuatkuasa. Begitu juga waris-waris juga TIADA KUASA untuk membatalkan Wasiat dan/atau membatalkan perlantikan wasi di dalam Wasiat tersebut.

Hanya PERINTAH MAHKAMAH sahaja boleh membatalkan Wasiat atau perlantikan wasi sekiranya Wasiat dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Juga, menjadi satu kesalahan jika waris-waris menafikan bahawa pewasiat mempunyai Wasiat sedangkan mereka mengetahui tentang kewujudan Wasiat tersebut.

Berikut adalah peruntukan Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 (pindaan 2016 ):

Bahagian III- Pembatalan wasiat

SS 12 (a). Sesuatu wasiat hendaklah menjadi batal jika Pewasiat menarik balik wasiatnya

Bahagian IV– Perlaksanaan Wasiat

SS 15 (2) Sesuatu wasiat hendaklah dianggap sebagai ditarik balik :

(a) Jika pewasiat melakukan sesuatu perbuatan atau mewujudkan suatu
keadaan yang menunjukkan dengan qarinah atau urf bahawa dia telah
menarik balik wasiatnya.


SS 16- Seseorang hendaklah tidak dianggap sebagai menarik balik wasiatnya atas sebab:

(a) Penafian wasiat tersebut oleh orang lain

Wasiat yang lengkap adalah sah semasa hayat pewasiat dan akan berkuatkuasa apabila beliau meninggal dunia. Ini bermakna Wasi yang dilantik wajar melaksanakan wasiat tersebut serta membuat permohonan geran probet di Mahkamah Tinggi Sivil bagi mengesahkan perlantikan wasi tersebut di sisi undang-undang.

 Walau bagaimana pun, wasi yang telah dilantik berhak dan boleh menggunakan budibicara untuk menolak
perlantikan tersebut (Renunciation) atas alasan-alasan yang munasabah.


SS 8. Probate and Administration Act 1959 :

“Any person who is or may become entitled to representation may expressly renounce his right to the representation “

Dari segi perlaksanaan, as-Salihin boleh menggunakan budibicara untuk membuat penolakan perlantikannya sebagai wasi atas alasan munasabah seperti harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewasiat tidak memadai atau mencukupi untuk membayar kos guaman bagi permohonan geran probet, sijil faraid serta kos-kos pentadbiran seperti yuran pentadbiran pusaka, yuran pindah milik, setem duti dan sebagainya. Dimana waris perlu menanggung kos-kos berkenaan dan waris tersebut tidak berkemampuan. Penolakan perlantikan ini wajar dibuat untuk kebaikan serta tidak membebankan waris.

Setelah as-Salihin menolak perlantikan, wasiat yang asal akan diserahkan kepada pentadbir pusaka yang telah
dipilih dan dipersetujui oleh semua waris pewasiat.


as-Salihin turut mengenakan bayaran minimum yang munasabah bagi menampung kos perjalanan serta masa yang telah digunakan oleh pegawai kami untuk majlis pembacaan wasiat, penerangan serta khidmat nasihat kepada waris untuk menguruskan pusaka pewasiat dengan cara yang betul.

Ditekankan bahawa, bayaran yang dikenakan semasa hayat pewasiat adalah bayaran untuk penyediaan dokumen wasiat dan bayaran tersebut tidak meliputi bayaran pelaksanaan wasiat dan pentadbiran harta pusaka pewasiat selepas kematian beliau.

Semasa hayat pewasiat, selain daripada bayaran penyediaan wasiat, as-Salihin tidak mengenakan sebarang bayaran lain samada bayaran bulanan atau tahunan untuk memastikan wasiat boleh dilaksanakan selepas kematian pewasiat serta membiayai kos pentadbiran pusaka. Bayaran pentadbiran pusaka hanya akan dikenakan apabila as-Salihin memulakan pentadbiran pusaka selepas kematian pewasiat dan kos tersebut akan ditanggung/dibiayai oleh harta pusaka pewasiat.

Amna Fazillah Ismail
Timbalan Presiden
as-Salihin Trustee Berhad

Credit Copy to FB Page as-Salihin Trustee Berhad

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

Hits: 1

Perancangan Kewangan Adalah Suatu Ibadah

 
Instrumen Kewangan Islam

Perancangan Kewangan Adalah Suatu Ibadah.

 
Firman Allah swt: “Hendaklah kamu menanam bersungguh2 tujuh tahun berturut2, kemudian apa yang kamu potong biarkanlah dia pada tangkai2nya; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya; kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih). Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil anggur,zaitun dan sebagainya)” (Yusuf:47-49)
 
Ayat tersebut dikenali sebagai ayat perancangan yang mengungkap betapa pentingnya untuk merancang sama ada untuk diri sendiri atau untuk masyarakat awam apabila berhadapan dengan kejadian yang pasti datang di masa hadapan.
 
Perkara yang pasti berlaku adalah kematian. Apabila berlakunya kematian, pelbagai aktiviti harian akan terhenti. Tanpa perancangan yang sempurna, akan berlaku kepayahan kepada ahli keluarga yang telah ditinggalkan dan juga kepada si mati dalam kehidupannya di alam akhirat.
 
Dalam konteks mengelak kesusahan inilah kerja-kerja perancangan yang dibuat menjadi satu bentuk ibadah. Sebenarnya tiada syak untuk menganggap perancangan kewangan sebagai suatu ibadah kerana bukan sahaja boleh dielak tetap al-Falah (kejayaan) juga boleh dicapai melalui perancangan yang baik dan perlaksanaan yang sempurna.
 
Berbalik kepada ayat perancangan, pengajaran yang boleh diambil secara dasarnya ialah: seseorang itu mesti bekerja untuk mendapat hasil dan mengumpulkan harta; dan mesti membelanjakan hartanya dengan bijak dan menabung untuk masa hadapan.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

Hits: 2

SyaihanSirotin.com Hai, tekan loceng untuk terima promosi dan update dari website ini :-)
Dismiss
Allow Notifications